Avrupa-yı Osmani Haritası

Hazırlayan: Osman Nuri (Coğrafya-yı Askeri Muavini Piyade Yüzbaşısı) / Saye-i Terakkivaye-i Hazret-i Padişah-ı A’zamide Mekatib-i Harbiye-i Şahane Piyade ve Süvari Şakirdanına Tedris Edilen Coğrafya-yı Askeri Dersine Mahsus Avrupa-yı Osmani haritasıdır / Dersaadet: Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, Hicri 1327 (1911) Tarihli, Ölçek: 1: 500.000, 56 x 76 cm